Politika kvality

Vedení společnosti SPEZIALBAU s.r.o. přijalo následující politiku k řízení svých činností v oblasti provádění speciálního zakládání staveb:

  • Předpokladem zásadního významu v podmínkách tržní ekonomiky je důsledné a systémové zajišťování kvality ve všech fázích jednotlivých procesů společnosti v plném souladu s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016.
  • Výsledným produktem musí být kvalitně a včas provedené dílo, na prvním místě je vždy jednoznačná spokojenost zákazníka.
  • Společnost se hlásí k plnění závazku uspokojovat potřebu zákazníka, trvale zlepšovat svoji práci a klást si takové cíle kvality, aby sledovaly vývoj v oboru i společnosti.
  • Efektivně řešit rizika finanční, tržní, technická a společenská a zabezpečit splnění zákonných norem a požadavků ve všech oblastech působnosti společnosti včetně oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které v případě potřeby umožní, společně pružně reagovat na požadavky zákazníka. Trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používaných technologií.
  • Osobní odpovědností každého pracovníka společnosti a vhodnou dělbou práce zajistit profesionální úroveň všech prováděných činností. Produkovat kvalitu i při vnitřních fázích jednotlivých procesů a tuto zásadu vynucovat i u externích zdrojů.
  • Vzájemné vztahy uvnitř společnosti budovat jako vztahy vysoké profesionality, kázně a sebekázně, adresné odpovědnosti za kvalitu práce, efektivní vnitřní kooperace, posilování sounáležitosti a zdravého sebevědomí.
  • Vhodnou personální politikou vytvořit kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v dobré kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek k trvalému zlepšování jakosti.
  • Vnitrofiremním systémem podpory odborného vzdělávání pracovníků vytvořit zázemí pro profesní růst společnosti.